Sport Lokaal Samen

Samenwerken in een NETWERK SPORT, BEWEGEN EN ONDERWIJS?

Een handleiding voor gemeenteambtenaren, bestuurders en managers binnen onderwijs en sport

Het komt regelmatig voor dat er binnen een gemeente lokale initiatieven op het gebied van onderwijs en sport verdwijnen omdat regelingen ophouden, subsidies stoppen of die enthousiaste vrijwilliger ermee ophoudt. Een netwerk opzetten, een bestaand lokaal netwerk versterken of structureel vormgeven is één van de doelstellingen van het ondersteuningsproject ‘Sport Lokaal Samen’ dat door Vereniging Sport en Gemeenten wordt uitgevoerd.

Bestaande mogelijkheden beter benutten
Uit de inmiddels opgedane ervaringen blijkt dat een goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en sport hierbij essentieel is. Een enquête, afgenomen door Oberon, toont aan dat 27 van de 33 gemeenten (82%) een meer structurele samenwerking binnen de driehoek onderwijs-sport-gemeente wenselijk acht. In het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (VWS en OCW 2008) staat deze samenwerking centraal. Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs geeft handen en voeten aan dit beleidskader in de vorm van een aantal deelprojecten. ‘Sport Lokaal Samen’ is één van die deelprojecten, waarvan de uitvoering bij Vereniging Sport en Gemeenten ligt in samenwerking met de KVLO, NISB, NOC*NSF, PO-raad, VO-raad, de MBO Raad en onderzoeks- en advies bureau Oberon.

Doelgroep
De doelgroep waar ‘Sport Lokaal Samen’ zich op richt, wordt gevormd door lokale kernpartners: gemeente, sportaanbieders, schoolbesturen en scholen voor primair, voortgezet en mbo-onderwijs. Binnen het project ‘Sport Lokaal Samen’ ligt het zwaartepunt op samenwerking bij scholen, instellingen en in wijken waar de achterstanden en knelpunten op het gebied van sport en bewegen, overgewicht en schooluitval het grootst zijn. Met de gemeente als belangrijke katalysator en regisseur bij lokale netwerkvorming en als belangrijke taak de partners betrokken en enthousiast te houden.

Doel
‘Sport Lokaal Samen’ biedt ondersteuning om die samenwerking tussen sport en onderwijs binnen uw gemeente structureel vorm te geven, te versterken en te ondersteunen. De belangen van de vele en verschillende partijen die betrokken zijn, variëren sterk. Elke lokale situatie is een andere. Het streven is tot 2012 binnen minimaal 40 gemeentes integratie van beleid en activiteiten op het gebied van sport,bewegen, onderwijs en eventueel ook welzijn te bewerkstelligen, waarbij de activiteiten structureel zijn en het beleid bestuurlijk verankerd is bij de kernpartners.

Handreiking
De projectgroep ‘Sport Lokaal Samen’ heeft een handreiking samengesteld die u als kernpartners (gemeente, onderwijsinstelling of Voorkant_Handreikingsportvereniging) kunt hanteren bij het opzetten en onderhouden van lokale netwerken sport en bewegen, rond scholen en in buurten. Deze website vormt de digitale versie van de handreiking. Als integraal pdf-bestand kunt u de handreiking ook downloaden. De handreiking bevat handvatten die u als partnerorganisaties kan gebruiken. Het stappenplan dat u kunt doorlopen, beschrijft aanknopingspunten, valkuilen en tips bij het realiseren van een structureel netwerk.

Ondersteuning
Naast deze website kon een gemeente ook in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van uren inzet van een adviseur die meehelpt bij het realiseren van de doelen (opzetten en/of versterken van het lokale netwerk sport en onderwijs) en het organiseren van lokale bijeenkomsten en activiteiten. Per ondersteund netwerk was er een budget beschikbaar, bestaande uit een ondersteuningsbudget en een werkbudget. In eerste instantie konden totaal (tot 2012) veertig gemeenten in aanmerking komen voor de ondersteuning. Inmiddels zijn er 43 gemeenten aan de slag.

 

dosdontsbutton

blok_platformsbo